Retningslinjer for avlsrådet i
Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Vedtatt av styret i NSSK 7.november 2000, endret medio mars 2003.

Gjeldende fra 1.august 2003.


1. Oppnevning.
Styret i Norsk Shetland Sheepdog Klubb oppnevner avlsrådet. Avlsrådet består av 3 medlemmer.

Valpeformidler oppnevnes av Styret, og formidler valper etter disse retningslinjene.


2. Konstituering, funksjonsdyktighet mv.
Avlsrådets sekretær er ansvarlig for berammelse, innkalling og utarbeidelse av saksliste for møtene.

Avlsrådet er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er tilstede. Rådet fører protokoll over behandlede saker. Utskrift av protokoll sendes styret omgående.

Konkrete spørsmål om avl skal, så langt det er mulig, besvares innen en måned. Alle svar skal så lagt det er mulig være skriftlige og begrunnet. Avlsrådet er selv ansvarlig for arkivering av materiale og korrespondanse.

Innen 10. januar skal avlsrådet gi skriftlig rapport (årsberetning) til styret i NSSK om sin virksomhet i det foregående år. Videre skal avlsrådet innen 1. november sette opp forslag til budsjett. Avlsrådet er ansvarlig for å holde seg innenfor vedtatte budsjett.


3. Overordnet mål.
Avlsrådets overordnede mål er å fremme rasens egenart og sunnhet ved å medvirke til at det avles på sunne og friske hunder med et rasetypisk utseende og et godt gemytt.

4. Avlsrådets oppgaver.
Avlsrådet er Styrets arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål.

Hovedretningslinjer:
behandle spørsmål om avl på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub
   eller register godkjent av denne
behandle avlsspørsmål i form av å gi råd til medlemmer i NSSK
utarbeide og ajourføre register med resultater av undersøkelser for
   hofteleddsdysplasi, øyelidelser og andre arvelige defekter
på oppfordring underrette oppdretter, hannhundeier og eventuelt oppdretter
   av hannhunden om resultatene av undersøkelsene og andre opplysninger
   som avlsrådet har mottatt om tispen, hannhunden og/eller deres avkom
utarbeide hannhundliste
utarbeide valpeliste
drive informasjon og arrangere oppdretterseminar

I tillegg kan avlsrådet pålegges nærmere, bestemte arbeidsoppgaver av styret.


5. Valpeformidling
Kriterier for formidling av valper.


6. Hannhundliste
Kriterier for hannhundlista.

Avlsrådet skal utarbeide og ajourføre en liste over rasens hannhunder som tilfredsstiller følgende minimumskrav og som er innmeldt til listen av eier.

Hannhundeier kan kreve at hunden blir strøket fra listen.
Listen skal ajourføres etter behov og den skal legges inn på klubbens hjemmeside på Internett.


7. Valpeliste.
Avlsrådet skal utarbeide og ajourføre valpeliste.

Valpelisten skal settes opp etter kullenes fødselsdato og inneholde følgende opplysninger:
Oppdretters navn, evt. kennelnavn, adresse, telefon.
Kullets fødselsdato, antall, kjønn og farge.
Tispens og hannens navn


8. Informasjon.
Avlsrådet skal gjennom klubbens blad informere om generelle spørsmål, derunder utviklingstendenser, statistikker, paringer, spesielle registrerte sykdommer osv.

9. Offentliggjøring.
Avlsrådet kan og skal offentliggjøre statistikker og avkomsgranskninger i generell form og uten at eieren(s) navn nevnes såfremt materialet er representativt og bygger på dokumenterbare opplysninger.

Overfor medlemmer av NSSK er avlsrådet forpliktet til å opplyse alle registrerte data om hund i vedkommendes eie eller vedkommendes oppdrett.


10. Diverse.
Eierne må selv overfor avlsrådet dokumentere at hunden fyller de kvalitetskravene som retningslinjene fastsetter.
Eier av hund som er oppført på hannhundlisten, og oppdretter av kull som har vært eller er oppført på valpelisten, er forpliktet til omgående å meddele avlsrådet uoppfordret alle nye opplysninger om deres hund eller oppdrett som kan være av betydning for avlsrådets oppgaver.


 
Endringer vedtatt av styret i NSSK medio mars 2003, gjeldende fra 1.august 2003.

Retningslinjene vedtatt av styret i NSSK 7. november 2000, gjeldende fra 1. januar 2001.

Til førstesiden            Tilbake NSSKs Avlsråd